FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 


Spoločne s našimi zákazníkmi zdieľame názor, že bez vývoja a kvalitnej technickej prípravy výroby nie je možné dosiahnúť efektívnu a kvalitnú výrobu nových, ale aj modernizovaných výrobkov.

Iba dobrý a úplný vývoj môže dať potrebné záruky pre úspešnosť výrobku – najlepší pomer medzi výrobnými nákladmi a cenou pre daný výrobok.

Na našu konštrukčnú kanceláriu sa môžete stále obrátiť, pokiaľ sa jedná o:

 -  Zabezpečenie vývoja nového výrobku v celom rozsahu
 -
 Projekcia strojov a zariadení
 -  Pevnostné analýzy strojov a zariadení
 -  Spracovanie konštrukčnej dokumentácie výrobku
 -  Spracovanie plánov a spolupráca pri zabezpečení podnikových a životnostných skúšok

 -  Spracovanie technologických postupov pre výrobné podmienky spoločnosti
 -  Spracovanie podkladov a spolupráca pri certifikácii výrobku
 -  Spracovanie technických špecifikácií strojov a zariadení, návodov na obsluhu a katalógov náhradných dielov

Významné miesto v zabezpečovaní kompletnosti služieb, ktoré Vám ponúkame majú naši partneri:

DESIGN PRE PRIEMYSEL s.r.o., Martin www.designprepriemysel.sk
ENERGYR s.r.o., Martin
KPK s.r.o., Martin www.kpk.sk
GTB a.s., Liptovský Hrádok www.gtb.sk
IPL s.r.o., Sučany

 Rozhodujúcim pre nás sú želania zákazníkov a splnenie ich požiadaviek.

Iba dobrý a úplný vývoj môže dať potrebné záruky pre úspešnosť výrobku – najlepší pomer medzi výrobnými nákladmi a cenou pre daný výrobok.

 Etapy vývoja:

 1.    Technické zadanie
       2.
    Spracovanie projektu
       3.
    Spracovanie konštrukčnej dokumentácie prototypu
       4.
    Výroba prototypu
       5.
    Podnikové skúšky
       6.
    Životnostné skúšky
       7.
    Spracovanie konštrukčnej dokumentácie pre overovaciu sériu
       8.
    Spracovanie technologických postupov
       9.
    Výroba overovacej série
       10.
  Certifikácia výrobku
       11.
  Ukončenie vývoja a sériová ( opakovaná ) výroba

 Úlohou technického zadania je čo najpresnejšie určiť parametre a vlastnosti novo navrhovaného zariadenia. Malo by vychádzať z poznania požiadaviek zákazníkov, potrieb trhu a poznania konkurenčných riešení.

Spracovanie projektu má za úlohu rozobrať možnosti riešenia zadaných problémov alternatívnymi návrhmi, zároveň v projekte majú byť jednotlivé alternatívy analyzované. Na základe projektu sa potvrdí, alebo doplní technické zadanie a potvrdí sa princíp riešenia.

Konštrukčná dokumentácia pre výrobu prototypu spolu s výrobou prototypu by mali preveriť úplnosť riešenia a možnosti výroby dosiahnúť predpísaný výsledok.

Úlohou podnikových skúšok je overenie funkčnosti zariadenia a odskúšanie simulovaných stavov, ktoré majú potvrdiť predpísané parametre zariadenia. Tieto skúšky sa robia v kratšom časovom úseku a ich dĺžka a rozsah závisia od zložitosti zariadenia, poprípade od podobnosti nového zariadenia s predchádzajúcimi výrobkami.

Životnostné skúšky majú preveriť plnenie parametrov a vlastností nového výrobku počas predpísanej životnosti. Môžu byť aj skrátené. Tento postup si však vyžaduje špeciálne zariadenia ( stendy ).

Spracovanie konštrukčnej dokumentácie pre overovaciu sériu, spracovanie technologických postupov a výroba overovacej serie majú za úlohu overiť dosiahnutie predpísaných výrobných nákladov pri splnení technických parametrov a kvality nového zariadenia. Zabezpečia jednoznačnú opakovateľnosť.

Až na základe takéhoto postupu je možné výrobok prehlásiť za kvalitný a zaručiť jeho opakovateľnosť počas sériovej ( kusovej ) výroby.

 Okrem dodržania tohto postupu je dôležité dlhodobé sledovanie výrobkov pre zapracovanie nových poznatkov v prípade pokračovania sériovej výroby, modernizácie, alebo návrhu nového výrobku.

V prípade nedodržania uvedeného postupu sa zvyšujú riziká nekvality a nedostatkov výrobku.

 

Kto sme     |     Čo robíme     |     Ako pracujeme     |     Referencie     |     Galéria     |     Kontakt